refresh 3 *

refreshed 10 -

refresheth 1 -

refreshing 2 -

thresh 4 *

threshed 3 -

thresheth 1 -

threshing 10 -

threshingfloor 17 -

threshingfloors 2 -

threshingplace 1 -

threshold 14 -

thresholds 3 -