Jorah 3139 ## Yowrah {yo-raw'}; from 3384; rainy; Jorah, an

Israelite: -- {Jorah}. [ql


 


~~~~~~